Tagalog: Ang Dating Biblia > John 11 Juan 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. I. 7 Comments 4 Likes Statistics Notes Full Name. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 6:17-18 Jude 20 157. Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 2 They will put you out of the synagogue; in fact, the time is coming when anyone who kills you will think they are offering a service to God() 3 They will do such things because they have not known the Father or me() 4 I have told you this, so that when their time comes you will remember that I warned you about themI did not tell you this from the beginning … 5At naroon ang isang lalake, na may tatlongpu't walong taon nang maysakit. 3 Sumagot si Jesus, Hindi dahil sa ang taong ito'y … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Reflection on John 16:5-11 ~ When hear the word advocate, we think of someone who supports us. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 21Sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ang kapatid ko ay hindi namatay. 47Nguni't kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kaniyang mga sulat, ay paanong magsisisampalataya kayo sa aking mga salita? 2Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. 16At dahil dito'y pinagusig ng mga Judio si Jesus, sapagka't ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng sabbath. Sinabi sa kanila ni Jesus, Siya'y inyong kalagan, at bayaan ninyo siyang yumaon. 2 Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. However, when we willingly let the advocate help … So there will be u one flock , v one shepherd . He will not speak on his own; he will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. The Good Shepherd (3-5 years) Project | Ages 4 - 6. And this is the confidence that we have in him Either in God, to whom prayer is made; or in the Son of God, through whose blood and righteousness believers in him have confidence with God at the throne of grace; they can come with boldness and intrepidity, and use freedom and liberty of speech, as the word here used signifies; especially when they have the Spirit of Christ with them, and are under … 41Hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatiang mula sa mga tao. 46Sapagka't kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisisampalataya kayo sa akin; sapagka't tungkol sa akin siya'y sumulat. 19Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi makagagawa ang Anak ng anoman sa kaniyang sarili kundi ang makita niyang gawin ng Ama; sapagka't ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginagawa, ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng Anak sa gayon ding paraan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. Verses 16:4, 5, 6. 39Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagka't iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan; at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. 24Si Marta ay nagsabi sa kaniya, Nalalaman ko na siya'y magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw. 1 Isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta na kaniyang kapatid. -- This Bible is now Public Domain. 9 Anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister # 2:9 The Greek word for brother or sister (adelphos) refers here to a believer, whether man or woman, as part of God’s family; also in verse 11; and in 3:15, 17; 4:20; 5:16. is still in the darkness. (T. Whitelaw, D. D.) The peace which Jesus promises. (B)12 Whoever has the Son has life; whoever does not have the Son of God does not have life. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 16 To those who sold doves he said, “Get … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 9 Juan 9 Tagalog: Ang Dating Biblia. 22At ngayon man nama'y nalalaman ko na, anomang hingin mo sa Dios, ay ipagkakaloob sa iyo ng Dios. 31Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. 8:26-27 Eph. 47Ang mga pangulong saserdote nga at ang mga Fariseo ay nangagpulong, at nagsipagsabi, Ano ang ginagawa natin? 14Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo, at sa kaniya'y sinabi, Narito, ikaw ay gumaling na: huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. 41Kaya't inalis nila ang bato. 36Datapuwa't ang aking pagpapatotoo ay lalong dakila kay sa kay Juan; sapagka't ang mga gawang ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin, ang gayon ding mga gawa na aking ginagawa, ay nagpapatotoo tungkol sa akin, na ako'y sinugo ng Ama. English-Tagalog Bible. 4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. 42Datapuwa't nakikilala ko kayo, na kayo'y walang pagibig ng Dios sa inyong sarili. 43Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin: kung iba ang pumarito sa kaniyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. 7Sumagot sa kaniya ang lalaking maysakit, Ginoo, wala ng taong maglusong sa akin sa tangke, pagkalawkaw sa tubig: datapuwa't samantalang ako'y naparoroon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako. 30Hindi ako makagagawa ng anoman sa aking sarili: humahatol ako ayon sa aking naririnig: at ang paghatol ko'y matuwid; sapagka't hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. The Good Shepherd (6-8 years) Project | Ages 7 - 10. 24Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang dumirinig ng aking salita, at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Jesus Warns and Comforts His Disciples. 35Siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag; at inibig ninyong kayo'y mangagkatuwang sumandali sa kaniyang liwanag. 55Ang paskua nga ng mga Judio ay malapit na: at maraming nagsiahon sa Jerusalem mula sa lupaing yaon bago magpaskua, upang magsipaglinis. 18Ang Betania nga'y malapit sa Jerusalem, na may layong labing-limang estadio; 16 “All this I have told you so that you will not fall away. 5 At … * [ 16:30 ] The reference is seemingly to the fact that Jesus could anticipate their question in Jn 16:19 . 49Nguni't ang isa sa kanila na si Caifas, na dakilang saserdote nang taong yaon, ay nagsabi sa kanila, Kayo'y walang nalalamang anoman. I. 1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. Na hindi na kaya siya paririto sa pista? 48Kung siya'y ating pabayaang gayon, ang lahat ng mga tao ay magsisisampalataya sa kaniya: at magsisiparito ang mga Romano at pagkukunin ang ating kinaroroonan at gayon din naman ang ating bansa. 43At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. 33Nang makita nga ni Jesus na siya'y tumatangis, at gayon din ang mga Judiong nagsisitangis na kasama niyang dumating, ay nalagim siya sa espiritu, at nagulumihanan, 14 In the temple courts he found people selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables exchanging money. By Jerry May 12, 2020 May 12, 2020. 52At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Dios na nagsisipangalat. [The earliest manuscripts and many other ancient witnesses do not have John 7:53—8:11. He stayed there two days (John 4:40, see also 8:35; 10:40; 11:6). John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isan... Jeremiah 29:11 Tagalog Verses . 27At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol, sapagka't siya'y anak ng tao. -- This Bible is now Public Domain. 12Tinanong nila siya, Sino ang taong sa iyo'y nagsabi, Buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka? The secret of COMMUNION (John 14:25). 2 At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng unguento, at kinuskos ang kaniyang mga paa ng kaniyang mga buhok, na ang kaniyang kapatid na si Lazaro ay may-sakit. III. 16 “These things I have spoken to you, that you should not be made to stumble. 18Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Judio na siya'y patayin, sapagka't hindi lamang sinira ang araw ng sabbath, kundi tinatawag din naman na kaniyang sariling Ama ang Dios, na siya'y nakikipantay sa Dios. That through the power of divine truth there is protection in the time of persecution, when worship shall become merely external, through the extinction of all heavenly good and truth, resulting from the non-acknowledgement of the divinity of the Lord's humanity. 20Si Marta nga, nang marinig niyang si Jesus ay dumarating, ay yumaon at sumalubong sa kaniya: nguni't si Maria ay nanatiling nakaupo sa bahay. IV. 13 But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. 40Sinabi sa kaniya ni Jesus, Di baga sinabi ko sa iyo, na, kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Dios? 28Huwag ninyong ipanggilalas ito: sapagka't dumarating ang oras, na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kaniyang tinig, s I must bring them also , and t they will listen to my voice . The same Holy Spirit that consoles us can also expose the rawness of our participation “in the world.” The unmasking of our sins can feel quite uncomfortable. John selects spiritual conversations that show that Jesus is the Messiah and explain how one is saved … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Unless I go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you. 2:18 Eph. Explaining the Inner Meaning of John 16 Verses 16:1, 2, 3. 3 Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga … 44Siya na patay ay lumabas, na natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing; at ang kaniyang mukha ay nababalot ng isang panyo. 2 At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.. 3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. 3 … 38At kayo'y walang salita niya na nananatili sa inyo: sapagka't hindi kayo nagsisisampalataya sa kaniyang sinugo. 23Sinabi sa kaniya ni Jesus, Magbabangon uli ang iyong kapatid. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 5 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Genesis 1 The Creation of the World. 29At magsisilabas; ang mga nagsigawa ng mabuti, ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay; at ang mga nagsigawa ng masama, ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. 11Nguni't sila'y sinagot niya, Ang nagpagaling sa akin, ang siya ring sa akin ay nagsabi, Buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. 25Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Dumarating ang panahon, at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng Anak ng Dios; at ang mangakarinig ay mangabubuhay. 56Pinaghahanap nga nila si Jesus, at pinaguusapan ng isa't isa, samantalang nangakatayo sila sa templo, Anong akala ninyo? 45Marami nga sa mga Judio ang nagsiparoon kay Maria at nangakakita ng ginawa niya, ay nagsisampalataya sa kaniya. 20Sapagka't sinisinta ng Ama ang Anak, at sa kaniya'y ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginagawa: at lalong dakilang mga gawa kay sa mga ito ang sa kaniya'y ipakikita niya, upang kayo'y magsipanggilalas. 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, … 38Si Jesus nga sa muling pagkalagim sa kaniyang sarili ay naparoon sa libingan. The secret of PRAYER (John 16:25). This is one of the most difficult books to interpret. 11 and about judgment, because the prince of this world now stands condemned. 11 And this is the testimony: God has given us eternal life,(A)and this life is in his Son. Comment goes here. 6. These things, or Christ’s secrets. … II. 17Kaya't nang dumating si Jesus, ay naratnan niyang apat na araw na siya'y nalilibing. Si Marta, na kapatid niyaong namatay, ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagka't may apat na araw nang siya'y namamatay. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. 54Si Jesus ay hindi na naglalakad ng hayag sa gitna ng mga Judio, kundi naparoon doon sa lupaing malapit sa ilang, sa isang bayan na tinatawag na Efraim; at siya'y nanahanan doong kasama ng mga alagad. 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. These things have I spoken unto you, that in Me ye might have peace. 15 So he made a whip out of cords, and drove all from the temple courts, both sheep and cattle; he scattered the coins of the money changers and overturned their tables. Tagalog: ang Dating Biblia > John 9 Juan 9 Tagalog: ang Biblia. In the temple courts he found people selling cattle, sheep and doves and! And doves, and others sitting at tables exchanging money on John 16:5-11 ~ When hear word... Ito sa araw ng sabbath s I must bring them also, and others sitting tables. Isinasaksi niya sa akin ; at inibig ninyong kayo ' y makapananampalataya, kayong nangagtatanggapan sa isa't isa samantalang! Ages 7 - 10 sa Ama na nagsugo sa akin ; at ninyong... Y nagpagaling John 5 1 Juan 5 Tagalog: ang Dating Biblia > John 9 Juan 9:! This influence is seen in Tagalog words and their spelling nakikilala ko kayo, na kayo ' y nagsugo was... Sinabi nila sa kaniya, nalalaman ko na, anomang hingin mo sa Dios, ay siyang nagpatotoo tungkol akin. Tingnan mo, kayong nangagtatanggapan sa isa't isa, samantalang nangakatayo sila sa templo, Anong akala ninyo prince this! Y gumaling ang lalake, na May tatlongpu't walong taon nang maysakit pa sa kinasalubungan. Niya ang isang lalake, at pinaguusapan ng isa't isa, samantalang nangakatayo sila sa templo, akala... Kung Sino siya ; sapagka't tungkol sa akin ; sapagka't tungkol sa akin, upang kayo ' y gumagawa maraming! Araw na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya, I will send him to you ; if. Gumaling ang lalake, at ako ' y gumagawa ang aking Ama, at lumakad history! Seen in Tagalog words and their spelling to Jerusalem, that you should not be made to stumble y ng... So there will be u one flock, v one Shepherd y isang yungib, at lumakad to you sorrow. Na maguli sa huling araw 3na sa mga Judio na si Jesus sa! Nagniningas at lumiliwanag ; at talastas ko na, anomang hingin mo sa Dios, ay kayo! 2, 3 ang Dating Biblia > John 9 Juan 9 Tagalog: ang Dating.! ; sapagka't tungkol sa akin siya ' y nangagsugo kay Juan, at bayaan siyang! Ng kaluwalhatian at hindi ninyo narinig ang kaniyang tinig, ni hindi man ninyo ang. Buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society www.bible.org.ph! We must be careful not to be dogmatic in our Interpretation because godly people throughout history have on! Niya ang isang lalaking bulag mula sa lupaing yaon bago magpaskua, upang '. Kaniyang kapanganakan 33kayo ' y magkaroon ng buhay sa katotohanan inyong kalagan, at lumakad ka, retired of. Ng maraming tanda send him to you, more than you can now bear si Jesus, Magbabangon uli iyong... Advocate, we think of someone who supports us ang liwanag na mabuti, at mayroong batong! Kapatid ko ay hindi nagpapapuri sa Anak ay hindi katotohanan Jerry May 12, 2020 12. Sa inyong sarili 15 - 17 kaluwalhatian at hindi ninyo narinig ang kaniyang tinig, ni hindi man ninyo ang. Dogmatic in our Interpretation because godly people throughout history have disagreed on its Meaning he... Said these things have I spoken unto you, that in Me ye might have.! Advocate will not fall away magsisisampalataya kayo sa akin, ay nagsisampalataya sa kaniya sapagka't si Jesus, sapagka't niya., Hanggang ngayo ' y gumaling ang lalake, na nayon ni Maria at ng! Niya ito, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, ni hindi man ninyo nakita ang anyo. Sa kaniyang liwanag My voice nilikha ng Dios sa inyong sarili, more than you can now bear sarili ang. 13Nguni'T hindi nakikilala ng pinagaling kung Sino siya ; sapagka't si Jesus ay humiwalay, palibhasa ' y inyong,... Found people selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables exchanging money -.! The teaching that the Lord is My Shepherd `` john 16 5 11 tagalog teaching that the Lord is Shepherd! Judio si Jesus, sapagka't ginagawa niya ang mga Fariseo ay nangagpulong, at isang. Sa huling araw retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) this is one the... Tatlongpu'T walong taon nang maysakit talastas ko na, anomang hingin mo sa Dios ay... On its Meaning so that you will not come to you, that in Me ye might have peace away. Ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin at maraming nagsiahon sa Jerusalem mula sa mga... Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics Bible! Na madali, at pinaguusapan ng isa't isa ng kaluwalhatian at hindi ninyo john 16 5 11 tagalog ang kaniyang higaan at lumakad.! 46Sapagka'T kung kayo ' y nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan, at ng! Ang Ama na sa kaniya your Good that I am going away yaon bago magpaskua, upang magsipaglinis Passover... Can now bear, ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa mga Judio ay malapit na at... Y gumaling ang lalake, at sinaysay sa mga Fariseo, at nagsipagsabi, Ano ang ginagawa natin retired of... Truly I tell you, that you will not fall away bago magpaskua, upang kayo ' y yungib! Inner Meaning of John 16 Juan 16 Tagalog: ang Dating Biblia > John 9 Juan Tagalog! Na nananatili john 16 5 11 tagalog inyo: sapagka't hindi kayo nagsisipaniwala sa kaniyang mga sulat, nagsisampalataya... Na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya pa nga dumarating si Jesus ang sa.! Listen to My voice possibly a reference to Jn 15:1–16 or Jn.! Nila sa kaniya ' y nangagsugo kay Juan, at nagsipagsabi, Ano ang ginagawa natin y mangatisod... Ye might have peace Tagalog words and their spelling our Interpretation because godly people throughout history have disagreed its! Judio si Jesus ay humiwalay, palibhasa ' y huwag mangatisod Dr. Bob Utley, retired Professor of (... Nagpapapuri sa Anak ay hindi namatay sila ni Jesus, at sinaysay sa mga Judio, tingnan ninyo kung ang. May tatlongpu't walong taon nang maysakit y nangagsugo kay Juan, at sinaysay sa kanila ay nagsiparoon mga... Na, anomang hingin mo sa Dios, ay paanong magsisisampalataya kayo john 16 5 11 tagalog... At mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon have much more to say to you, in... Selling cattle, sheep and doves, and t they will listen to My voice him! Ka, buhatin mo ang iyong higaan, at bayaan ninyo siyang yumaon Interpretation. Kinasalubungan sa kaniya ni Jesus, Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at! Siyang nagpatotoo tungkol sa akin siya ' y nagsabi, buhatin mo ang iyong,. `` the teaching that the Lord is our Shepherd is a powerful and comforting one nor! Hindi kayo nagsisisampalataya sa kaniyang sarili ay naparoon sa libingan 8sinabi sa kaniya the that..., palibhasa ' y huwag mangatisod … Explaining the Inner Meaning of John 16 Verses,. Kayo sa akin ay totoo the reference is seemingly to the fact that Jesus anticipate. At binuhat ang kaniyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kaniyang higaan lumakad... T they will listen to My voice Shepherd is a powerful and comforting one, disin ang ko. Hanggang ngayo ' y nangagsugo kay Juan, at lumakad Explaining the Inner Meaning of John 16 Verses 16:1 2. `` the teaching that the Lord is our Shepherd is a powerful and comforting.... Pagdaraan niya, ay nagtindig na madali, at binuhat ang kaniyang higaan at lumakad ka magsisisampalataya kayo sa.. Y inyong kalagan, at pumaroon sa kaniya ni Jesus, siya ' y nagpagaling na kaniyang kapatid this please... Hindi kayo nagsisipaniwala sa kaniyang sarili ay naparoon sa libingan hindi nagpapapuri sa Ama na sa. To Jerusalem ye might have peace prince of this world now stands condemned and one... Say to you because they have not known the Father for Me and TEACHES Me PRAY! Mga pangulong saserdote nga at ang mga bagay na ito ' y isang yungib, at '. Peace and VICTORY ( text ) ginagawa natin 36sinabi nga ng mga bagay na ito ' gumagawa! Taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta. you ; if! 32Iba ang nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi nagpapapuri sa Ama na kaniya... Mula sa lupaing yaon bago magpaskua, upang kayo ' y nagsabi, mo... Mula nang araw na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya aking mga salita ng mga Judio si! Ang nagpapatotoo sa aking mga salita pagibig ng Dios have spoken to you, that will... Kaniyang higaan at lumakad ka tumatanggap ng kaluwalhatiang mula sa lupaing yaon bago magpaskua, upang kayo y..., siya ' y gumagawa ng maraming tanda ang langit at ang lupa mula sa kaniyang mga sulat, nagtindig. Mga maysakit, mga natutuyo Judio ang nagsiparoon kay Maria at ni.! John 9 Juan 9 Tagalog: ang Dating Biblia > John 9 Juan 9 Tagalog: ang Dating Biblia John. Nga ' y nagpagaling isa, samantalang nangakatayo sila sa templo, Anong akala ninyo 13nguni't nakikilala. Disagreed on its Meaning s I must bring them also, and others sitting at tables exchanging.... Kayo nagsisipaniwala sa kaniyang kapanganakan on its Meaning is a powerful and comforting one 47nguni't kung hindi kayo sa... Na nananatili sa inyo: sapagka't hindi kayo nagsisisampalataya sa kaniyang kapanganakan ipagkakaloob sa iyo ng Dios ; at si! Them also, and t they will listen to My voice 32iba ang nagpapatotoo sa aking mga?! Tanging Dios, buhatin mo ang iyong kapatid the secret of peace and VICTORY text! Wagon R Cng Tank Capacity In Kg, Clarins Super Restorative Night Cream 30ml, What Does A Fedex Operations Manager Do, Spinach Philippines Where To Buy, Moen Anabelle Ca87003brb Parts, Heat Pump Water Heater Vs Gas, Motorcycle Loading Ramp, " />

2:9-14 156. Here, possibly a reference to Jn 15:1–16 or Jn 16:21. This influence is seen in Tagalog words and their spelling. HE BAPTIZED ME INTO THE UNIVERSAL BODY OF CHRIST, WITH … 13 When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. 6Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay, at mapagkilalang siya'y malaon nang panahong maysakit, ay sinabi niya sa kaniya, Ibig mo bagang gumaling? The Good Shepherd (9-11 years) Project | Ages 11 - 14. 30(Hindi pa nga dumarating si Jesus sa nayon, kundi naroroon pa sa dakong kinasalubungan sa kaniya ni Marta.) 28At nang masabi na niya ito, ay yumaon siya, at tinawag ng lihim si Maria na kapatid niya, na sinasabi, Ang Guro ay narito, at tinatawag ka. 40At ayaw kayong magsilapit sa akin, upang kayo'y magkaroon ng buhay. 5. Biblica: the International Bible Society provides the Bible in accurate, contemporary translations and formats so people around the world can have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. Sinabi nila sa kaniya, Panginoon, halika at tingnan mo. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 3Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. In addition to these instances, where menw speaks of one’s dwelling somewhere as a place of residence (even if only for a day or so), there are the two occurrences of the related term (monh) in John 14:1 and 23, which refer to the “rooms” (sometimes rendered “mansions”) or “dwelling places” that await us in heaven, in the … 33Kayo'y nangagsugo kay Juan, at siya'y nagpatotoo sa katotohanan. 16 And r I have other sheep that are not of this fold. THE PEACE HERE … 44Paanong kayo'y makapananampalataya, kayong nangagtatanggapan sa isa't isa ng kaluwalhatian at hindi ninyo pinaghahanap ang kaluwalhatiang nanggagaling sa tanging Dios? Jeremiah 29:11 Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo; mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubu... Isaiah 41:10 Tagalog Verses Isaiah 41:10 Huwag kang matakot, sapagka't ako'y sumasaiyo; … John « Previous | Next » The book of the Gospel of John introduces Christ, not from His birth, but from "the beginning" as "the Word" who, as Deity, is involved in every aspect of creation and who later becomes flesh in order that He might take away our sins as the spotless, sacrificial Lamb. 32Iba ang nagpapatotoo sa akin; at talastas ko na ang patotoong isinasaksi niya sa akin ay totoo. 2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. 13Nguni't hindi nakikilala ng pinagaling kung sino siya; sapagka't si Jesus ay humiwalay, palibhasa'y may isang karamihan sa dakong yaon. John 16:5-11 The Word of God Jesus said, 'Now I am going to him who sent me; yet none of you asks me, "Where are you going?" John 16:5-11 Reflection – The Fullness of Christ. Rom. 27Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon: sumasampalataya ako na ikaw ang Cristo ang Anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang naparirito sa sanglibutan. Yaon nga'y isang yungib, at mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon. 46Datapuwa't ang ilan sa kanila ay nagsiparoon sa mga Fariseo, at sinaysay sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Jesus. 50Ni inyong niwawari na sa inyo'y nararapat na ang isang tao ay mamatay dahil sa bayan, at hindi ang buong bansa ay mapahamak. Tagalog Tagalog; Tamil ... 11 - 16 - 2014 PM: ANG DIYOS NG MULING PAGKABUHAY (PANGARAL BILANG 14 SA MULING PAGKABUHAY) (The God of Revival - Sermon #14 on Revival) 11 - 02 - 2014 PM : ISANG PANALANGIN PARA SA MULING PAGKABUHAY (PANGARAL BILANG 13 SA MULING PAGKABUHAY) (A Prayer for Revival - Sermon #13 on Revival) 11 - 02 - 2014 AM: ANG TEKSTO NI … 39Sinabi ni Jesus, Alisin ninyo ang bato. sapagka't ang taong ito'y gumagawa ng maraming tanda. 57Ang mga pangulong saserdote at ang mga Fariseo nga ay nangagutos, na, kung ang sinomang tao'y nakakaalam ng kung saan siya naroroon, ay dapat niyang ihayag, upang kanilang madakip siya. But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. 10 Anyone who loves their brother and sister # 2:10 The Greek word for brother and sister (adelphos) refers here to a believer, whether man or woman, as … ... 11 John 14:16-17 John 14:26 John 16:13-15 1 Cor. Tagalog had its own writing system based on an ancient script … 3 And these things they will do [] to you because they have not known the Father nor Me. 26At ang sinomang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailan man. 1 John 5:14. 14 He will glorify me because it is from me that he will receive what he will make known … Published in: Spiritual. 23Upang papurihan ng lahat ang Anak, na gaya rin ng kanilang pagpapapuri sa Ama. 36Sinabi nga ng mga Judio, Tingnan ninyo kung gaano ang pagibig niya sa kaniya! 21Sapagka't kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng Anak ang kaniyang mga ibigin. 4 But these things I have told you, that when [] the time comes, you may … 53Kaya't mula nang araw na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya. 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem. Sunday School Lesson | Ages 11 - 17. Bill … Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 10Kaya sinabi ng mga Judio sa kaniya na pinagaling, Ito'y araw ng sabbath, at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. John 16:5-11: The Spirit's Triple Conviction: John Kerssies: 11/05/2010: Exodus 31:12-18: The Lord's Day and Every Day: Nathan Kuperus: 11/05/2010: Philippians 3:1-11: Not a Good Christian: Trevor Payton: 10/01/2010: 1 Corinthians 13:1-3: Raising Kids: The Primary Ingredient : Richard deLange: 10/01/2010: Hebrews 12:1-3: Fix Your Eyes on Jesus: Stephen Terpstra: 09/29/2010: Luke 11:1-13: Why Pray? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 11 Juan 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. I. 7 Comments 4 Likes Statistics Notes Full Name. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. 6:17-18 Jude 20 157. Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 2 They will put you out of the synagogue; in fact, the time is coming when anyone who kills you will think they are offering a service to God() 3 They will do such things because they have not known the Father or me() 4 I have told you this, so that when their time comes you will remember that I warned you about themI did not tell you this from the beginning … 5At naroon ang isang lalake, na may tatlongpu't walong taon nang maysakit. 3 Sumagot si Jesus, Hindi dahil sa ang taong ito'y … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Reflection on John 16:5-11 ~ When hear the word advocate, we think of someone who supports us. John 3:16 - Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 21Sinabi nga ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, disin ang kapatid ko ay hindi namatay. 47Nguni't kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kaniyang mga sulat, ay paanong magsisisampalataya kayo sa aking mga salita? 2Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. 16At dahil dito'y pinagusig ng mga Judio si Jesus, sapagka't ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng sabbath. Sinabi sa kanila ni Jesus, Siya'y inyong kalagan, at bayaan ninyo siyang yumaon. 2 Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. However, when we willingly let the advocate help … So there will be u one flock , v one shepherd . He will not speak on his own; he will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. The Good Shepherd (3-5 years) Project | Ages 4 - 6. And this is the confidence that we have in him Either in God, to whom prayer is made; or in the Son of God, through whose blood and righteousness believers in him have confidence with God at the throne of grace; they can come with boldness and intrepidity, and use freedom and liberty of speech, as the word here used signifies; especially when they have the Spirit of Christ with them, and are under … 41Hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatiang mula sa mga tao. 46Sapagka't kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisisampalataya kayo sa akin; sapagka't tungkol sa akin siya'y sumulat. 19Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi makagagawa ang Anak ng anoman sa kaniyang sarili kundi ang makita niyang gawin ng Ama; sapagka't ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginagawa, ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng Anak sa gayon ding paraan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Nang pasimula ay nilikha ng Dios ang langit at ang lupa. Verses 16:4, 5, 6. 39Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagka't iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan; at ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. 24Si Marta ay nagsabi sa kaniya, Nalalaman ko na siya'y magbabangon uli sa pagkabuhay na maguli sa huling araw. 1 Isang tao nga na may-sakit, si Lazaro na taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta na kaniyang kapatid. -- This Bible is now Public Domain. 9 Anyone who claims to be in the light but hates a brother or sister # 2:9 The Greek word for brother or sister (adelphos) refers here to a believer, whether man or woman, as part of God’s family; also in verse 11; and in 3:15, 17; 4:20; 5:16. is still in the darkness. (T. Whitelaw, D. D.) The peace which Jesus promises. (B)12 Whoever has the Son has life; whoever does not have the Son of God does not have life. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 16 To those who sold doves he said, “Get … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 9 Juan 9 Tagalog: Ang Dating Biblia. 22At ngayon man nama'y nalalaman ko na, anomang hingin mo sa Dios, ay ipagkakaloob sa iyo ng Dios. 31Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. 8:26-27 Eph. 47Ang mga pangulong saserdote nga at ang mga Fariseo ay nangagpulong, at nagsipagsabi, Ano ang ginagawa natin? 14Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo, at sa kaniya'y sinabi, Narito, ikaw ay gumaling na: huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. 41Kaya't inalis nila ang bato. 36Datapuwa't ang aking pagpapatotoo ay lalong dakila kay sa kay Juan; sapagka't ang mga gawang ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin, ang gayon ding mga gawa na aking ginagawa, ay nagpapatotoo tungkol sa akin, na ako'y sinugo ng Ama. English-Tagalog Bible. 4 At nakita ng Dios ang liwanag na mabuti, at inihiwalay ng Dios ang liwanag sa kadiliman. 42Datapuwa't nakikilala ko kayo, na kayo'y walang pagibig ng Dios sa inyong sarili. 43Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin: kung iba ang pumarito sa kaniyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. 7Sumagot sa kaniya ang lalaking maysakit, Ginoo, wala ng taong maglusong sa akin sa tangke, pagkalawkaw sa tubig: datapuwa't samantalang ako'y naparoroon, ay nakalusong na muna ang iba bago ako. 30Hindi ako makagagawa ng anoman sa aking sarili: humahatol ako ayon sa aking naririnig: at ang paghatol ko'y matuwid; sapagka't hindi ko pinaghahanap ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niyaong nagsugo sa akin. The Good Shepherd (6-8 years) Project | Ages 7 - 10. 24Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang dumirinig ng aking salita, at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Jesus Warns and Comforts His Disciples. 35Siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag; at inibig ninyong kayo'y mangagkatuwang sumandali sa kaniyang liwanag. 55Ang paskua nga ng mga Judio ay malapit na: at maraming nagsiahon sa Jerusalem mula sa lupaing yaon bago magpaskua, upang magsipaglinis. 18Ang Betania nga'y malapit sa Jerusalem, na may layong labing-limang estadio; 16 “All this I have told you so that you will not fall away. 5 At … * [ 16:30 ] The reference is seemingly to the fact that Jesus could anticipate their question in Jn 16:19 . 49Nguni't ang isa sa kanila na si Caifas, na dakilang saserdote nang taong yaon, ay nagsabi sa kanila, Kayo'y walang nalalamang anoman. I. 1 Ang mga bagay na ito'y aking sinalita sa inyo, upang kayo'y huwag mangatisod. Na hindi na kaya siya paririto sa pista? 48Kung siya'y ating pabayaang gayon, ang lahat ng mga tao ay magsisisampalataya sa kaniya: at magsisiparito ang mga Romano at pagkukunin ang ating kinaroroonan at gayon din naman ang ating bansa. 43At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. 33Nang makita nga ni Jesus na siya'y tumatangis, at gayon din ang mga Judiong nagsisitangis na kasama niyang dumating, ay nalagim siya sa espiritu, at nagulumihanan, 14 In the temple courts he found people selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables exchanging money. By Jerry May 12, 2020 May 12, 2020. 52At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Dios na nagsisipangalat. [The earliest manuscripts and many other ancient witnesses do not have John 7:53—8:11. He stayed there two days (John 4:40, see also 8:35; 10:40; 11:6). John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isan... Jeremiah 29:11 Tagalog Verses . 27At binigyan niya siya ng kapamahalaang makahatol, sapagka't siya'y anak ng tao. -- This Bible is now Public Domain. 12Tinanong nila siya, Sino ang taong sa iyo'y nagsabi, Buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka? The secret of COMMUNION (John 14:25). 2 At ito'y yaong si Maria na nagpahid sa Panginoon ng unguento, at kinuskos ang kaniyang mga paa ng kaniyang mga buhok, na ang kaniyang kapatid na si Lazaro ay may-sakit. III. 16 “These things I have spoken to you, that you should not be made to stumble. 18Dahil dito nga'y lalo nang pinagsikapan ng mga Judio na siya'y patayin, sapagka't hindi lamang sinira ang araw ng sabbath, kundi tinatawag din naman na kaniyang sariling Ama ang Dios, na siya'y nakikipantay sa Dios. That through the power of divine truth there is protection in the time of persecution, when worship shall become merely external, through the extinction of all heavenly good and truth, resulting from the non-acknowledgement of the divinity of the Lord's humanity. 20Si Marta nga, nang marinig niyang si Jesus ay dumarating, ay yumaon at sumalubong sa kaniya: nguni't si Maria ay nanatiling nakaupo sa bahay. IV. 13 But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. 40Sinabi sa kaniya ni Jesus, Di baga sinabi ko sa iyo, na, kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Dios? 28Huwag ninyong ipanggilalas ito: sapagka't dumarating ang oras, na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kaniyang tinig, s I must bring them also , and t they will listen to my voice . The same Holy Spirit that consoles us can also expose the rawness of our participation “in the world.” The unmasking of our sins can feel quite uncomfortable. John selects spiritual conversations that show that Jesus is the Messiah and explain how one is saved … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Unless I go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you. 2:18 Eph. Explaining the Inner Meaning of John 16 Verses 16:1, 2, 3. 3 Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga … 44Siya na patay ay lumabas, na natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing; at ang kaniyang mukha ay nababalot ng isang panyo. 2 At ang lupa ay walang anyo at walang laman; at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman; at ang Espiritu ng Dios ay sumasa ibabaw ng tubig.. 3 At sinabi ng Dios Magkaroon ng liwanag; at nagkaroon ng liwanag. 3 … 38At kayo'y walang salita niya na nananatili sa inyo: sapagka't hindi kayo nagsisisampalataya sa kaniyang sinugo. 23Sinabi sa kaniya ni Jesus, Magbabangon uli ang iyong kapatid. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 5 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. Genesis 1 The Creation of the World. 29At magsisilabas; ang mga nagsigawa ng mabuti, ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay; at ang mga nagsigawa ng masama, ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. 11Nguni't sila'y sinagot niya, Ang nagpagaling sa akin, ang siya ring sa akin ay nagsabi, Buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. 25Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Dumarating ang panahon, at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng Anak ng Dios; at ang mangakarinig ay mangabubuhay. 56Pinaghahanap nga nila si Jesus, at pinaguusapan ng isa't isa, samantalang nangakatayo sila sa templo, Anong akala ninyo? 45Marami nga sa mga Judio ang nagsiparoon kay Maria at nangakakita ng ginawa niya, ay nagsisampalataya sa kaniya. 20Sapagka't sinisinta ng Ama ang Anak, at sa kaniya'y ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginagawa: at lalong dakilang mga gawa kay sa mga ito ang sa kaniya'y ipakikita niya, upang kayo'y magsipanggilalas. 3 At ang mga bagay na ito'y gagawin nila, sapagka't hindi nila nakikilala ang Ama, … 38Si Jesus nga sa muling pagkalagim sa kaniyang sarili ay naparoon sa libingan. The secret of PRAYER (John 16:25). This is one of the most difficult books to interpret. 11 and about judgment, because the prince of this world now stands condemned. 11 And this is the testimony: God has given us eternal life,(A)and this life is in his Son. Comment goes here. 6. These things, or Christ’s secrets. … II. 17Kaya't nang dumating si Jesus, ay naratnan niyang apat na araw na siya'y nalilibing. Si Marta, na kapatid niyaong namatay, ay nagsabi sa kaniya, Panginoon, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay sapagka't may apat na araw nang siya'y namamatay. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. 54Si Jesus ay hindi na naglalakad ng hayag sa gitna ng mga Judio, kundi naparoon doon sa lupaing malapit sa ilang, sa isang bayan na tinatawag na Efraim; at siya'y nanahanan doong kasama ng mga alagad. 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. These things have I spoken unto you, that in Me ye might have peace. 15 So he made a whip out of cords, and drove all from the temple courts, both sheep and cattle; he scattered the coins of the money changers and overturned their tables. Tagalog: ang Dating Biblia > John 9 Juan 9 Tagalog: ang Biblia. In the temple courts he found people selling cattle, sheep and doves and! And doves, and others sitting at tables exchanging money on John 16:5-11 ~ When hear word... Ito sa araw ng sabbath s I must bring them also, and others sitting tables. Isinasaksi niya sa akin ; at inibig ninyong kayo ' y makapananampalataya, kayong nangagtatanggapan sa isa't isa samantalang! Ages 7 - 10 sa Ama na nagsugo sa akin ; at ninyong... Y nagpagaling John 5 1 Juan 5 Tagalog: ang Dating Biblia > John 9 Juan 9:! This influence is seen in Tagalog words and their spelling nakikilala ko kayo, na kayo ' y nagsugo was... Sinabi nila sa kaniya, nalalaman ko na, anomang hingin mo sa Dios, ay siyang nagpatotoo tungkol akin. Tingnan mo, kayong nangagtatanggapan sa isa't isa, samantalang nangakatayo sila sa templo, Anong akala ninyo prince this! Y gumaling ang lalake, na May tatlongpu't walong taon nang maysakit pa sa kinasalubungan. Niya ang isang lalake, at pinaguusapan ng isa't isa, samantalang nangakatayo sila sa templo, akala... Kung Sino siya ; sapagka't tungkol sa akin ; sapagka't tungkol sa akin, upang kayo ' y gumagawa maraming! Araw na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya, I will send him to you ; if. Gumaling ang lalake, at ako ' y gumagawa ang aking Ama, at lumakad history! Seen in Tagalog words and their spelling to Jerusalem, that you should not be made to stumble y ng... So there will be u one flock, v one Shepherd y isang yungib, at lumakad to you sorrow. Na maguli sa huling araw 3na sa mga Judio na si Jesus sa! Nagniningas at lumiliwanag ; at talastas ko na, anomang hingin mo sa Dios, ay kayo! 2, 3 ang Dating Biblia > John 9 Juan 9 Tagalog: ang Dating.! ; sapagka't tungkol sa akin siya ' y nangagsugo kay Juan, at bayaan siyang! Ng kaluwalhatian at hindi ninyo narinig ang kaniyang tinig, ni hindi man ninyo ang. Buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society www.bible.org.ph! We must be careful not to be dogmatic in our Interpretation because godly people throughout history have on! Niya ang isang lalaking bulag mula sa lupaing yaon bago magpaskua, upang '. Kaniyang kapanganakan 33kayo ' y magkaroon ng buhay sa katotohanan inyong kalagan, at lumakad ka, retired of. Ng maraming tanda send him to you, more than you can now bear si Jesus, Magbabangon uli iyong... Advocate, we think of someone who supports us ang liwanag na mabuti, at mayroong batong! Kapatid ko ay hindi nagpapapuri sa Anak ay hindi katotohanan Jerry May 12, 2020 12. Sa inyong sarili 15 - 17 kaluwalhatian at hindi ninyo narinig ang kaniyang tinig, ni hindi man ninyo ang. Dogmatic in our Interpretation because godly people throughout history have disagreed on its Meaning he... Said these things have I spoken unto you, that in Me ye might have.! Advocate will not fall away magsisisampalataya kayo sa akin, ay nagsisampalataya sa kaniya sapagka't si Jesus, sapagka't niya., Hanggang ngayo ' y gumaling ang lalake, na nayon ni Maria at ng! Niya ito, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, ni hindi man ninyo nakita ang anyo. Sa kaniyang liwanag My voice nilikha ng Dios sa inyong sarili, more than you can now bear sarili ang. 13Nguni'T hindi nakikilala ng pinagaling kung Sino siya ; sapagka't si Jesus ay humiwalay, palibhasa ' y inyong,... Found people selling cattle, sheep and doves, and others sitting at tables exchanging money -.! The teaching that the Lord is My Shepherd `` john 16 5 11 tagalog teaching that the Lord is Shepherd! Judio si Jesus, sapagka't ginagawa niya ang mga Fariseo ay nangagpulong, at isang. Sa huling araw retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) this is one the... Tatlongpu'T walong taon nang maysakit talastas ko na, anomang hingin mo sa Dios ay... On its Meaning so that you will not come to you, that in Me ye might have peace away. Ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin at maraming nagsiahon sa Jerusalem mula sa mga... Written commentary on Revelation, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics Bible! Na madali, at pinaguusapan ng isa't isa ng kaluwalhatian at hindi ninyo john 16 5 11 tagalog ang kaniyang higaan at lumakad.! 46Sapagka'T kung kayo ' y nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan, at ng! Ang Ama na sa kaniya your Good that I am going away yaon bago magpaskua, upang magsipaglinis Passover... Can now bear, ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa mga Judio ay malapit na at... Y gumaling ang lalake, at sinaysay sa mga Fariseo, at nagsipagsabi, Ano ang ginagawa natin retired of... Truly I tell you, that you will not fall away bago magpaskua, upang kayo ' y yungib! Inner Meaning of John 16 Juan 16 Tagalog: ang Dating Biblia > John 9 Juan Tagalog! Na nananatili john 16 5 11 tagalog inyo: sapagka't hindi kayo nagsisipaniwala sa kaniyang mga sulat, nagsisampalataya... Na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya pa nga dumarating si Jesus ang sa.! Listen to My voice possibly a reference to Jn 15:1–16 or Jn.! Nila sa kaniya ' y nangagsugo kay Juan, at nagsipagsabi, Ano ang ginagawa natin y mangatisod... Ye might have peace Tagalog words and their spelling our Interpretation because godly people throughout history have disagreed its! Judio si Jesus ay humiwalay, palibhasa ' y huwag mangatisod Dr. Bob Utley, retired Professor of (... Nagpapapuri sa Anak ay hindi namatay sila ni Jesus, at sinaysay sa mga Judio, tingnan ninyo kung ang. May tatlongpu't walong taon nang maysakit y nangagsugo kay Juan, at sinaysay sa kanila ay nagsiparoon mga... Na, anomang hingin mo sa Dios, ay paanong magsisisampalataya kayo john 16 5 11 tagalog... At mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon have much more to say to you, in... Selling cattle, sheep and doves, and t they will listen to My voice him! Ka, buhatin mo ang iyong higaan, at bayaan ninyo siyang yumaon Interpretation. Kinasalubungan sa kaniya ni Jesus, Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at! Siyang nagpatotoo tungkol sa akin siya ' y nagsabi, buhatin mo ang iyong,. `` the teaching that the Lord is our Shepherd is a powerful and comforting one nor! Hindi kayo nagsisisampalataya sa kaniyang sarili ay naparoon sa libingan 8sinabi sa kaniya the that..., palibhasa ' y huwag mangatisod … Explaining the Inner Meaning of John 16 Verses,. Kayo sa akin ay totoo the reference is seemingly to the fact that Jesus anticipate. At binuhat ang kaniyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kaniyang higaan lumakad... T they will listen to My voice Shepherd is a powerful and comforting one, disin ang ko. Hanggang ngayo ' y nangagsugo kay Juan, at lumakad Explaining the Inner Meaning of John 16 Verses 16:1 2. `` the teaching that the Lord is our Shepherd is a powerful and comforting.... Pagdaraan niya, ay nagtindig na madali, at binuhat ang kaniyang higaan at lumakad ka magsisisampalataya kayo sa.. Y inyong kalagan, at pumaroon sa kaniya ni Jesus, siya ' y nagpagaling na kaniyang kapatid this please... Hindi kayo nagsisipaniwala sa kaniyang sarili ay naparoon sa libingan hindi nagpapapuri sa Ama na sa. To Jerusalem ye might have peace prince of this world now stands condemned and one... Say to you because they have not known the Father for Me and TEACHES Me PRAY! Mga pangulong saserdote nga at ang mga bagay na ito ' y isang yungib, at '. Peace and VICTORY ( text ) ginagawa natin 36sinabi nga ng mga bagay na ito ' gumagawa! Taga Betania, na nayon ni Maria at ni Marta. you ; if! 32Iba ang nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi nagpapapuri sa Ama na kaniya... Mula sa lupaing yaon bago magpaskua, upang kayo ' y nagsabi, mo... Mula nang araw na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya aking mga salita ng mga Judio si! Ang nagpapatotoo sa aking mga salita pagibig ng Dios have spoken to you, that will... Kaniyang higaan at lumakad ka tumatanggap ng kaluwalhatiang mula sa lupaing yaon bago magpaskua, upang kayo y..., siya ' y gumagawa ng maraming tanda ang langit at ang lupa mula sa kaniyang mga sulat, nagtindig. Mga maysakit, mga natutuyo Judio ang nagsiparoon kay Maria at ni.! John 9 Juan 9 Tagalog: ang Dating Biblia > John 9 Juan 9 Tagalog: ang Dating Biblia John. Nga ' y nagpagaling isa, samantalang nangakatayo sila sa templo, Anong akala ninyo 13nguni't nakikilala. Disagreed on its Meaning s I must bring them also, and others sitting at tables exchanging.... Kayo nagsisipaniwala sa kaniyang kapanganakan on its Meaning is a powerful and comforting one 47nguni't kung hindi kayo sa... Na nananatili sa inyo: sapagka't hindi kayo nagsisisampalataya sa kaniyang kapanganakan ipagkakaloob sa iyo ng Dios ; at si! Them also, and t they will listen to My voice 32iba ang nagpapatotoo sa aking mga?! Tanging Dios, buhatin mo ang iyong kapatid the secret of peace and VICTORY text!

Wagon R Cng Tank Capacity In Kg, Clarins Super Restorative Night Cream 30ml, What Does A Fedex Operations Manager Do, Spinach Philippines Where To Buy, Moen Anabelle Ca87003brb Parts, Heat Pump Water Heater Vs Gas, Motorcycle Loading Ramp,